ستاره سوخته

مجموعه داستان “ستاره سوخته” برخاسته از سنتی ترین بخش جامعه اسلامی  یعنی حوزه های علمیه دانشجویان علوم دینی است. جای تعجب است که یک دانشجوی حوزه به جای پرداختن به فقه و اصول و کلام و تفسیر و حدیث به داستان نویسی روی بیاورد آن هم  نه داستان های مستند دینی یا صرفا روایت ساده با درونمایه های مذهبی بلکه داستان هایی سازگار با محصول دنیای مدرن. 
نویسندگان این مجموعه ظاهرا قصد داشته اند با نوشتن داستان به عنوان ژانری که محصول فرهنگ غرب است و فرهنگ و تمدن جدید زمینه ساز آن بوده تلاش کنند. این مجموعه گزیده داستان های ارائه شده در چند کنگره شعر و قصه طلاب سراسر کشور و کشورهای اسلامی است که ویرایش اندک به چاپ رسیده اند. در این مجموعه اوج و فرودهای بسیاری دیده می شود. از داستان های قابل قبول و تکنیکی و دارای فرم مناسب تا داستان های ساده با کمترین فرم در این مجموعه گردآمده اند. برخی از نویسندگان این مجموعه داستان نویسی را به صورت نیمه حرفه ای ادامه داده اند، آثاری از آنان در قالب کتاب چاپ شده و امروزه به عنوان نویسنده شناخته شده هستند. برخی دیگر عطای نویسندگی را به لقایش بخشیده و کنار گذاشته اند.
در این مجموعه همچنین داستان هایی از نویسندگان ایرانی، افغانی، عرب و پاکستانی وجود دارد.

مجموعه داستان “ستاره سوخته” برخاسته از سنتی ترین بخش جامعه اسلامی  یعنی حوزه های علمیه دانشجویان علوم دینی است. جای تعجب است که یک دانشجوی حوزه به جای پرداختن به فقه و اصول و کلام و تفسیر و حدیث به داستان نویسی روی بیاورد آن هم  نه داستان های مستند دینی یا صرفا روایت ساده با درونمایه های مذهبی بلکه داستان هایی سازگار با محصول دنیای مدرن. نویسندگان این مجموعه ظاهرا قصد داشته اند با نوشتن داستان به عنوان ژانری که محصول فرهنگ غرب است و فرهنگ و تمدن جدید زمینه ساز آن بوده تلاش کنند. این مجموعه گزیده داستان های ارائه شده در چند کنگره شعر و قصه طلاب سراسر کشور و کشورهای اسلامی است که ویرایش اندک به چاپ رسیده اند. در این مجموعه اوج و فرودهای بسیاری دیده می شود. از داستان های قابل قبول و تکنیکی و دارای فرم مناسب تا داستان های ساده با کمترین فرم در این مجموعه گردآمده اند. برخی از نویسندگان این مجموعه داستان نویسی را به صورت نیمه حرفه ای ادامه داده اند، آثاری از آنان در قالب کتاب چاپ شده و امروزه به عنوان نویسنده شناخته شده هستند. برخی دیگر عطای نویسندگی را به لقایش بخشیده و کنار گذاشته اند.
در این مجموعه همچنین داستان هایی از نویسندگان ایرانی، افغانی، عرب و پاکستانی وجود دارد.

مجموعه داستان “ستاره سوخته” برخاسته از سنتی ترین بخش جامعه اسلامی  یعنی حوزه های علمیه دانشجویان علوم دینی است. جای تعجب است که یک دانشجوی حوزه به جای پرداختن به فقه و اصول و کلام و تفسیر و حدیث به داستان نویسی روی بیاورد آن هم  نه داستان های مستند دینی یا صرفا روایت ساده با درونمایه های مذهبی بلکه داستان هایی سازگار با محصول دنیای مدرن. نویسندگان این مجموعه ظاهرا قصد داشته اند با نوشتن داستان به عنوان ژانری که محصول فرهنگ غرب است و فرهنگ و تمدن جدید زمینه ساز آن بوده تلاش کنند. این مجموعه گزیده داستان های ارائه شده در چند کنگره شعر و قصه طلاب سراسر کشور و کشورهای اسلامی است که ویرایش اندک به چاپ رسیده اند. در این مجموعه اوج و فرودهای بسیاری دیده می شود. از داستان های قابل قبول و تکنیکی و دارای فرم مناسب تا داستان های ساده با کمترین فرم در این مجموعه گردآمده اند. برخی از نویسندگان این مجموعه داستان نویسی را به صورت نیمه حرفه ای ادامه داده اند، آثاری از آنان در قالب کتاب چاپ شده و امروزه به عنوان نویسنده شناخته شده هستند. برخی دیگر عطای نویسندگی را به لقایش بخشیده و کنار گذاشته اند.
در این مجموعه همچنین داستان هایی از نویسندگان ایرانی، افغانی، عرب و پاکستانی وجود دارد.