برنامۀ دورۀ آموزش تعریف‌نگاری

برنامۀ دورۀ آموزش تعریف‌نگاری
فرهنگستان زبان و ادب فارسی، گروه فرهنگ‌نویسی
 
روزهای هفته
تاریخ
ساعت
نام استاد
موضوع درس
ساعت
نام استاد
موضوع درس
سه‌شنبه
۵/۴/۸۶
۱۰-۸
ابوالفضل خطیبی
فرهنگ جامع زبان فارسی و پیکرۀ رایانه‌ای
۱۲-۱۰
دکتر حسین سامعی
تجربه‌های فرهنگ‌نویسی
شنبه●
۹/۴/۸۶
۱۰-۸
ابوالفضل خطیبی
فرهنگ جامع زبان فارسی و پیکرۀ رایانه‌ای
۱۲-۱۰
دکتر علی‌اشرف صادقی
شیوه‌نامۀ تألیف فرهنگ جامع زبان فارسی
سه‌شنبه
۱۲/۴/۸۶
۱۰-۸
مهندس علی کافی
کلان‌ساختار فرهنگ جامع زبان فارسی
۱۲-۱۰
دکتر حسن انوری
کلّیات فرهنگ‌نگاری
شنبه
۱۶/۴/۸۶
۱۰-۸
دکتر مصطفی عاصی
فرهنگ‌نگاری و رایانه
۱۲-۱۰
دکتر علی‌اشرف صادقی
شیوه‌نامۀ تألیف فرهنگ جامع زبان فارسی
سه‌شنبه
۱۹/۴/۸۶
۱۰-۸
دکتر مصطفی عاصی
فرهنگ‌نگاری و رایانه
۱۲-۱۰
مهندس علی کافی
کلان‌ساختار فرهنگ جامع زبان فارسی
شنبه
۲۳/۴/۸۶
۱۰-۸
دکتر مصطفی عاصی
فرهنگ‌نگاری و رایانه
۱۲-۱۰
دکتر علی‌اشرف صادقی
شیوه‌نامۀ تألیف فرهنگ جامع زبان فارسی
سه‌شنبه
۲۶/۴/۸۶
۱۰-۸
دکتر محمدرضا باطنی
نکاتی دربارۀ فرهنگ‌نگاری
۱۲-۱۰
حسن هاشمی میناباد
تعریف‌نگاری ۱
شنبه
۳۰/۴/۸۶
۱۰-۸
حسن هاشمی میناباد
تعریف‌نگاری ۲
۱۲-۱۰
دکتر علی‌اشرف صادقی
شیوه‌نامۀ تألیف فرهنگ جامع زبان فارسی
‌سه‌شنبه
۲/۵/۸۶
۱۰-۸
محمد نبوی
کارگاه عملی ۱
۱۲-۱۰
حسن هاشمی میناباد
برچسب‌های کاربردی
سه‌شنبه
۹/۵/۸۶
۱۰-۸
محمد نبوی
کارگاه عملی ۲
۱۲-۱۰
ابوالحسن نجفی
واژه‌های عامیانه در فرهنگ جامع زبان فارسی
شنبه
۱۳/۵/۸۶
۱۰-۸
دکتر فریبا قطره
کارگاه عملی۳
۱۲-۱۰
دکتر علی‌اشرف صادقی
شیوه‌نامۀ تألیف فرهنگ جامع زبان فارسی
سه‌شنبه
۱۶/۵/۸۶
۱۰-۸
زهرا جعفری
کارگاه عملی ۴
۱۲-۱۰
ابوالحسن نجفی
واژه‌های عامیانه در فرهنگ جامع زبان فارسی
سه‌شنبه
۲۳/۵/۸۶
۱۰-۸
دکتر فریبا قطره
کارگاه عملی ۵
۱۲-۱۰
زهرا جعفری
کارگاه عملی ۶

● ساعت ۱۳ تا۱۵ نیز کلاس آقای دکتر سامعی تحت عنوان تجربه‌های فرهنگ‌نویسی تشکیل می‌شود.