جشن‌نامهٔ استاد دکتر سلیم نیساری

 

جشن‌نامهٔ استاد دکتر سلیم نیساری
زیر نظر: دکتر غلامعلی حدّاد عادل
چاپ اوّل/ ۱۳۹۰
شابک: ۷ ـ ۰۵ ـ ۶۱۴۳ ـ ۶۰۰ ـ ۹۷۸
 

فرهنگستان زبان و ادب فارسی، در ادامهٔ سنّت تجلیل از اعضای پیوستهٔ خود، این بار جشننامهٔ استاد دکتر سلیم نیساری را با مقالاتی از استادان و محققان و دوستداران وی منتشر کردهاست. عناوین مقالات مجموعهٔ حاضر بدین شرح است: «من نه آنم که دوصد مصرع رنگین گویم»، غلامعلی افروز؛ «محاکمهٔ انسان و حیوان»، حسن انوری؛ «رشد رشدیه»، محمدابراهیم باستانی پاریزی؛ «واژهٔ خوشساخت و واژهٔ بدساخت»، یدالله ثمره؛ «چند نکته دربارهٔ مجموعهای از اسناد حقوقی از ۱۳۱۲ تا ۱۳۲۶»، حسن حبیبی؛ «میبدی و ترجمهٔ قرآن او در کشفالاسرار»، غلامعلی حداد عادل؛ «در جستوجوی زحاف نو»، بهاءالدین خرمشاهی و ابوالحسن نجفی؛ «گرشاسپ یا کرشاسپ، گشواد یا کشواد، گرسیوز یا کرسیوز؟»، ابوالفضل خطیبی؛ «زبانشناسی، علمی شرقی»، محمد دبیرمقدم؛ «استاد دکتر سلیم نیساری، پیشگام تألیف کتابهای آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان»، محمد دبیرمقدم، مهرداد اصغرپور، مهری غرهگزی؛ «دربارهٔ گویش یغنابی (۲)»، علی رواقی؛ «نویسنده در جامعهٔ معاصر»، اسماعیل سعادت؛ «نکاتی دربارهٔ مقالههای تحقیقی»، احمد سمیعی (گیلانی)؛ «بیت شیرازی سعدی در گلستان»، علیاشرف صادقی؛ «خاطرهای از درس فلسفهٔ آموزشوپرورش»، هوشنگ قائلی؛ «گونهٔ زبانی فیروزآبادی»، ایران کلباسی؛ «ملاحظاتی بر حواشی دیوان حافظ»، فتحالله مجتبائی؛ «جنبههایی از سند بر اساس برخی از متون جغرافیایی اسلامی»، مهدی محقق؛ «برای استاد سلیم»، هوشنگ مرادی کرمانی؛ «برنامهریزی زبان»، علی مصریان؛ «درس انشای فارسی»، اسفندیار معتمدی؛ «مرآتالقلوب»، محمدجعفر یاحقی.