فرهنگ واژه‌های مصوّب ـ دفتر هشتم

 

فرهنگ واژه‌هاى مصوّب فرهنگستان ـ دفتر هشتم
تدوین و ویرایش و حروف‌نگارى: گروه واژه‌گزینى
چاپ اوّل/ ۱۳۹۰
شابک: ۸ ـ ۰۸ ـ ۶۱۴۳ ـ ۶۰۰ ـ ۹۷۸/ شابک دوره: ۰ ـ ۳۷ ـ ۷۵۳۱ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸

 

مجموعهٔ حاضر، حاصل تلاش بیش از چهارصد استاد و صاحبنظر در حوزههای مختلف زبانی و علمی و کارشناسان گروه واژهگزینی است که حدود ۳۹۰۰ واژه را شامل میشود. دفتر حاضر، همچون هفت دفتر پیشین، در سه بخش جداگانه تنظیم شدهاست. بخش اول، واژههای مصوّب به ترتیب الفبای فارسی، همراه با تعریف است. بخش دوم، فهرست واژهها به ترتیب الفبای لاتینی و بخش سوم، فهرست واژهها بر اساس حوزهٔ کاربرد و به ترتیب الفبای لاتینی است. در ترتیب و تنظیم واژههای این دفتر نیز مانند دفترهای پیشین مترادفها در زیر مدخل اصلی ذکر شده و درعینحال در جایگاه الفبایی خود نیز آمدهاست.
    نکتهای که همچون دفترهای قبل ذکر آن ضرورت دارد، شیوهٔ تعریفنگاری است. تعریف واژههای این دفتر تعریفهای دقیق علمی و مناسب برای فرهنگ تخصصی نیست، بلکه برای روشن شدن مطلب و توضیح و توجیه معادل مصوّب آمدهاست. تعریفها عمومیشده و در حدی است که برای افرادی در مقطع تحصیلی کارشناسی قابل درک باشند. در تعریفها، در مقابل برخی از واژههای فارسی، صورت لاتینی آنها در داخل دوکمان آمدهاست. این بدان معناست که این واژهها هنوز به تصویب نهایی فرهنگستان نرسیده و صرفاً پیشنهاد گروه تخصصی است. از ذکر صورت لاتینی برخی از اصطلاحات معمول و رایج علمی و فنی نیز به علت مأنوس بودن آنها برای اهل فن خودداری شدهاست. نکتهٔ دیگر در باب واژههای است که دارای دو صورت بریتانیایی و امریکایی هستند. در این موارد تنها صورت بریتانیایی در بخش توصیفی آمدهاست و صورت امریکایی در دو فهرست انتهای کتاب، به صورت بریتانیایی واژه ارجاع داده شدهاست.