بازدید دبیر سوم سفارت هند و پروفسور آذرمیدخت صفوی از گروه شبه‌قاره

بازدید دبیر سوم سفارت هند و پروفسور آذرمیدخت صفوی
از گروه دانشنامهٔ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره
 
دبیر سوم سفارت هند در تهران و سرکار خانم پروفسور آذرمیدخت صفوی، از گروه شبه‌قارهٔ فرهنگستان زبان و ادب فارسی بازدید کردند و در جریان آخرین فعالیت‌های این گروه قرار گرفتند.
    به گزارش روابط عمومی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، دکتر عبدالسمیع، دبیر سوم سفارت هند، همراه با پروفسور آذرمیدخت صفوی، عضو شورای علمی گروه دانشنامهٔ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره، در فرهنگستان زبان و ادب فارسی گرد هم آمدند و از فعالیت‌های این گروه اطلاع یافتند.
    در این بازدید دکتر محمدرضا نصیری، دبیر فرهنگستان و مدیر گروه دانشنامهٔ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره، و خانم مینا حفیظی، معاون این گروه، نیز حضور داشتند و با مهمانان مذاکراتی دربارهٔ مقالات دانشنامهٔ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره، سفارش مقالات، معرفی برخی مؤلفان برای همکاری با دانشنامه و تهیهٔ نُسَخ خطی انجام دادند.
    پروفسور دکتر آذرمیدخت صفوی، استاد دانشگاه علیگر و عضو شورای علمی دانشنامه در هند، از روند تدوین دانشنامهٔ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره اظهار رضایت کرد و در دیدار با دکتر غلامعلی حدّاد عادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، عنوان کرد که این دانشنامه ازنظر ساختاری، محتوایی و تأمین منابع بسیار پیشرفت نموده‌است.
    در این بازدید پیشنهاد شد همکاری‌های فرهنگی بین بخش فرهنگی سفارت هند و گروه دانشنامهٔ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره ایجاد شود و سلسله سخنرانی‌های تخصصی‌ای به‌صورت ماهانه، با همکاری مشترک فرهنگستان زبان و ادب فارسی و بخش فرهنگی سفارت هند برگزار شود.