مجموعهٔ فرهنگ واژگان

 
بدون تردید فراگیری هر زبانی نیازمند مجموعهای از مؤلفههای تأثیرگذار بر فرایند یادگیری و تسلط بر آن محسوب میشود. هر زبان دستکم از دو بخش مفردات و ترکیبات زبانی تشکیل شده که صد البته تا زمانی که زبانآموزان به حوزهٔ بهرهگیری از جملات و ترکیبات زبانی با ساختار و اسلوب دستوری زبانی خاص وارد نشوند، نمیتوان به فراگیری زبانی آنان اطمینان داشت، ولی بدیهی است ازآنجاییکه جملات از ترکیب و تألیف واژهها به وجود میآیند، فهم دقیق معنای هر واژه در بهکارگیری صحیح آنها در جملات بسیار اهمیت دارد.
    بر همین اساس، مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی، که یکی از مهمترین وظایف آن آموزش زبان فارسی است، مجموعهای را بهعنوان ابزاری کمکآموزشی در اختیار زبانآموزان قرار دادهاست تا بتوانند با بهرهگیری از آن بر سرعت و اطمینان در صحت فراگیری زبان خود بیفزایند. فرهنگهای این مجموعه شامل دورهٔ فرهنگ واژگان فارسی به زبانهای عربی، انگلیسی، فرانسه، چینی، روسی و مالایو است.
    مرکز بینالمللی ترجمه و نشر المصطفی، مجموعهٔ فرهنگ‌های واژگان را که از سوی مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی تهیه و تنظیم شده، در شمارگان ۲۰۰۰ نسخه منتشر کردهاست.