واژه‌گزینی در ایران و جهان

 
واژه‌گزینی در ایران و جهان
تألیف: دکتر رضا منصوری
ویراستاران: گلناز افشار وثوقی، مهنوش تهرانی
چاپ اول: ۱۳۹۰
شابک: ۶-۹۸-۷۵۳۱-۹۶۴-۹۷۸
مجموعهٔ حاضر حاصل طرحی است دکتر رضا منصوری آن را در اوایل دههٔ هفتاد، با همین عنوان، برای فرهنگستان زبان و ادب فارسی اجرا کرده‌بود. نتیجهٔ آن طرح که در فرهنگستان بایگانی شده‌بود، در نیمهٔ دوم دههٔ هفتاد پی گرفته شد و مطالبی به آن افزوده شد که عمدتاً مبتنی بر تجربه‌های واژه‌گزینی در فرهنگستان زبان و ادب فارسی بود. مجموعهٔ این مطالب گردآوری‌شده کمابیش همان است که در کتاب واژه‌گزینی در ایران و جهان آمده‌است.