گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی

 گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی 
 
 
 اطلاعات گروه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 اعضا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
 تماس با گروه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تهران، بزرگراه شهید حقانی، بعد از ایستگاه مترو، مجموعهٔ فرهنگستان‌های جمهوری اسلامی ایران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی.
کد پستی: ۱۵۳۵۶۳۳۲۱۱
صندوق پستی: ۱۵۸۷۵-۶۳۹۴
تلفن: ۸۸۶۴۲۴۴۷-۰۲۱
پیام‌نگار: amuzesh @ persianacademy.ir