گروه زبان و رایانه

مدیر گروه: دکتر مهرنوش شمس­فرد
اعضای شورای علمی (به ترتیب الفبا): دکتر محمود بی­جن­خان، دکتر محمد دبیرمقدم، دکتر حمید شهریاری، دکتر حسین معصومی همدانی، دکتر سید مصطفی عاصی، دکتر محمدمهدی همایون­پور.
پژوهشگر گروه: آذین شهریاری‌فرد

تاریخچه

در عصر حاضر که عصر فنّاوری اطلاعات است، روزبه‌روز بر حجم اسناد الکترونیکی افزوده می‌شود و کمتر فعالیتی است که ردّپایی از رایانه و فنّاوری اطلاعات در آن نباشد. برای همراهی با این قافله و به‌منظور حفظ فرهنگ و زبان فارسی، ناگزیریم از دنیای اسناد دست‌نویس چاپی و کاغذی به سمت اسناد الکترونیکی حرکت نماییم. در این حرکت، تعیین و حفظ ضوابط گفتاری و نوشتاری زبان فارسی، رفع مشکلات نمایش و پردازش این زبان در محیط‌های رایانه‌ای و تلاش در جهت بومی‌سازی و ارتقای فناوری‌های مرتبط با این حوزه، از جملۀ وظایفی است که گروه زبان و رایانۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی برای عمل به آن‌ها تشکیل شده است. گروه زبان و رایانه، طبق مصوبۀ مورَّخ ۸۰/۸/۲۸ شورای فرهنگستان زبان و ادب فارسی، با هدف پاسداری از خط و زبان فارسی در محیط‌های رایانه‌ای و سامان‌دهی به فعالیت‌های حوزه زبان در این محیط‌ها تشکیل شد.
 
اهداف
 • شناسایی و بررسی امکانات و مشکلات کاربرد خط و زبان فارسی در محیط‌های رایانه‌ای؛
 • پژوهش در شیوه‌های گسترش و یکسان‌سازی کاربرد خط و زبان فارسی در محیط‌های رایانه‌ای؛
 • هماهنگ و یکپارچه‌سازی فعالیت‌ها در حوزۀ خط و زبان فارسی در محیط‌های رایانه‌ای و نظارت بر آن‌ها و حمایت از آن‌ها؛
 • ایجاد ارتباط میان حوزۀ وظایف و فعالیت‌های فرهنگستان زبان و ادب فارسی و حوزۀ دانش‌ها و پژوهش‌های رایانه‌ای؛
 • معرفی و تثبیت فرهنگستان به‌عنوان مرجع صاحب‌نظر در حوزۀ به‌کارگیری خط و زبان فارسی در محیط‌های رایانه‌ای در انطباق با وظایف مندرج در اساسنامۀ فرهنگستان.
 
فعالیت‌های انجام‌شده
 • بررسی ایزو ۳-۲۳۳ با همکاری مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در سال ۱۳۸۲؛
 • طرح مسائل و مشکلات طرح شیراز (که در آن نمونه‌ای برای حرف‌نویسی خط فارسی پیشنهاد شده است) در سال ۱۳۸۲؛
 • تعیین اولویت‌های پژوهشی مورد نیاز کشور در عرصۀ زبان و رایانه در سال ۱۳۹۱؛
 • فراخوان پیشنهاد سامانۀ نگارش فارسی معیار در سال ۱۳۹۱؛
 • ارزیابی طرح‌های رسیده برای فراخوان پیشنهاد سامانۀ نگارش فارسی معیار و انتخاب گروه برتر؛
 • ارزیابی ابزارهای رسیده برای فراخوان و انتخاب گروه برتر.
 
تماس با گروه