فهرست مقالات فارسی، اردو، انگلیسی در زمینۀ ایران‌شناسی در شبه‌قاره

فهرست مقالات فارسی، اردو، انگلیسی
در زمینۀ ایران‌شناسی در شبه‌قاره
 
گروه دانشنامۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره از چندی پیش بر آن شد تا ابعاد مختلف تلاش‌های محققان عرصۀ فرهنگ و ادب فارسی را در شبه‌قاره (هند و پاکستان) به نظر جامعۀ فرهنگی برساند و همگان را از حاصل تحقیقات پژوهشگران شبه‌قاره در عرصه‌های مشترک فرهنگی آگاه کند. در اجرای این طرح دو هدف در نظر بود: نخست اطلاع پژوهشگران این حوزه از تحقیقات جدید و دیگری بیان علاقه‌مندی مردم شبه‌قاره به زبان و فرهنگ و تمدن ایران‌زمین و نگهبانی ایشان از چراغ ادب فارسی، که از دیرباز به یاری آنان تا کنون روشن مانده است. به همین منظور، پس از بررسی‌های لازم، در سال ۱۳۸۹ طرح تدوین فهرست مقالات فارسی، اردو و انگلیسی در حوزۀ پژوهش‌های ایرانی و در زمینۀ مشترکات ایران و شبه‌قاره، همراه با ایجاد بانک اطلاعات از مقالات و مؤلفان، به فرهنگستان ارائه شد و در اسفندماه همان سال به تصویب شورای علمی فرهنگستان رسید. پس از آن، با تهیۀ فهرستی از حدود بیست نشریۀ معتبر و پژوهشی شبه‌قاره که در موضوع زبان و ادب فارسی و یا مطالعات ایرانی فعالیت می‌کردند، و بررسی آن‌ها، عناوین مقالات مورد نظر به‌همراه چکیده‌ای از آن‌ها گردآوری شد. فهرست نشریات  مذکور عبارت است از:
    ــ اورینتل کالج مگزین (۱۹۲۶-۱۹۷۹، دورۀ کامل)
    ــ برهان (۱۹۸۹-۲۰۱۰، دورۀ کامل)
    ــ بیاض (۱۹۴۴-۱۹۷۷، دورۀ کامل)
    ــ تحقیقات فارسی (۱۹۸۹-۲۰۱۰، همۀ شماره‌ها)
    ــ تحقیق (سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹)
    ــ جامعه (۱۹۲۳-۲۰۰۹، دورۀ کامل)
    ــ خدابخش لایبریری (۱۹۷۸-۲۰۰۵، همۀ شماره‌ها)
    ــ دانش (اسلام‌آباد) (۱۳۶۴-۱۳۸۸، دورۀ کامل)
    ــ دانش (سرینگر) (۱۹۹۲-۲۰۰۰، دورۀ کامل)
    ــ غالب‌نامه (۱۹۸۱-۲۰۰۵، دورۀ کامل)
    ــ سفینه (۲۰۱۰، شمارۀ ۸)
    ــ فکر و نظر (۱۹۶۰-۲۰۰۸، دورۀ کامل)
    ــ قند پارسی (۱۳۷۹-۱۳۹۰، دورۀ کامل)
    ــ معارف (۱۹۲۲-۲۰۰۷، دورۀ کامل)
    ــ کمند (۱۳۹۰، شمارۀ اول)
    ــ معیار (۲۰۰۹-۲۰۱۰، شماره‌های ۱-۴)
    ــ نوای ادب (۱۹۳۵-۱۹۹۵، دورۀ کامل)
    ــ هلال (۱۳۳۱-۱۳۵۰، دورۀ کامل)
Indo-Iranica (1946-2003)
Islamic Calture (2000-2004)
Oriental Institute (1922-1926)
Proceedings of Indian (1927-2007)
    همچنین حوزه‌های تخصصی‌ای نیز برای مقالات این مجموعه در نظر گرفته شده که عبارت‌اند از: علوم و فنون، فلسفه، عرفان و تصوّف، ادیان و مذاهب، علوم اجتماعی، هنر و معماری، جغرافیا، باستان‌شناسی، تاریخ، زبان و زبان‌شناسی، ادبیات، متون، یاد و گفت‌وگو. در پایان این مجموعه نیز نمایه‌هایی ترتیب داده شده که شامل فهرست‌نامۀ نام کسان، فهرستوارۀ جغرافیایی، فهرست‌نامۀ کتاب و رساله و مجله و روزنامه، و فرهنگوارۀ موضوعی و قومی و اصطلاحات و لغات است.
    دفتر اول کتاب فهرست مقالات فارسی، اردو و انگلیسی در زمینۀ ایران‌شناسی در شبه‌قاره، به کوشش آقای مهدی رحیم‌پور، پژوهشگر گروه دانشنامۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره، و زیر نظر دکتر محمدرضا نصیری، عضو وابسته و مدیر گروه دانشنامۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره، گردآوری شده که انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی آن را در ۵۰۰ صفحه و به بهای ۳۰۰۰۰۰ ریال منتشر کرده است.

معرفی: مرتضی قاسمی