انتشارات فرهنگستان در بیست و هفتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران

انتشارات فرهنگستان در نمایشگاه کتاب
 
انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی ۱۵ عنوان کتاب چاپ اول را در بیست‌وهفتمین دورۀ نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران عرضه می‌کند.
    به گزارش روابط عمومی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تاریخ و جغرافیای پنجاب، به تصحیح دکتر محمدرضا نصیری؛ تبصره‌ای بر تدوین غزل‌های حافظ، نوشتۀ دکتر سلیم نیساری؛ دفتر یازدهم فرهنگ واژه‌های مصوّب؛ زبان فارسی افغانستان (دری)، به کوشش دکتر علی رواقی؛ سرگذشت حاجی‌بابا اصفهانی، به کوشش سید علی آل‌داود؛ شاهنامه در شبه‌قاره، به کوشش مینا حفیظی؛ فهرست مقالات فارسی، اردو، انگلیسی در زمینۀ ایران‌شناسی در شبه‌قاره، به کوشش مهدی رحیم‌پور؛ فهرست پایان‌نامه‌های حوزۀ شاهنامه‌پژوهی (۱۳۲۸-۱۳۹۱)، به کوشش دکتر محمدامین ناصح؛ کتاب‌شناسی غزنه، به کوشش ویدا بزرگ‌چمی؛ کتاب‌شناسی نقد و بررسی ادبیات داستانی معاصر، به کوشش فاطمه فرهودی‌پور؛ مجموعه مقالات همایش هزارۀ شاهنامه، به کوشش دکتر محمدجعفر یاحقی؛ هزار واژۀ پزشکی (ج ۲)؛ هزار واژۀ حمل و نقل (ج ۲)؛ هزار واژۀ کشاورزی و منابع طبیعی؛ و هزار واژۀ علوم زمین (ج ۲)، کتابهای تازه انتشاریافتۀ فرهنگستان در بیست‌وهفتمین نمایشگاه بین‌المللی تهران است.
    همچنین نهمین شماره از مجلۀ دستور، ششمین و هفتمین شمارۀ ویژه‌نامۀ ادبیات تطبیقی، دومین شمارۀ ویژه‌نامۀ زبان‌ها و گویش‌های ایرانی، و نخستین شمارۀ ویژه‌نامۀ شبه‌قاره، از ویژه‌نامه‌های مجلۀ نامۀ فرهنگستان، و نیز شماره‌های ۴۹ و ۵۰ نامۀ فرهنگستان، از دیگر عناوین جدید فرهنگستان در این دوره از نمایشگاه بین‌المللی کتاب است.
    فرهنگستان زبان و ادب فارسی در بیست‌وهفتمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران، در راهروی ۲۲ شبستان، غرفۀ شمارۀ ۲۹ حضور یافته است.