روز معلم مبارک باد

 
دوازدهم اردیبهشت، مصادف است با روز بزرگداشت مقام معلم و استاد. به همین مناسبت، گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، این روز را به تمامی استادان و معلّمان ایران‌زمین تبریک می‌گوید. 

 

می توان در سایۀ آموختن
گنج عشق جاودان اندوختن
اول از استاد، یاد آموختیم
پس، سویدای سواد آموختیم  
از پدر گر قالب تن یافتیم 
از معلم جان روشن یافتیم
ای معلم چون کنم توصیف تو
چون خدا مشکل توان تعریف تو
ای تو کشتیّ نجات روح ما
ای به طوفان جهالت نوح ما
یک پدر بخشندۀ آب و گل است
یک پدر روشنگر جان و دل است
لیک اگر پرسی کدامین برترین
آن‌که دین آموزد و علم یقین

 

شادروان محمدحسن شهریار