بررسی طبقه‏نماهای عددی در گونۀ دروی زبان تاتی

 راحله ایزدی‏فر (دانشجوی دکتری زبان‏شناسی دانشگاه بوعلی سینا)

 

چکیده: طبقه‏نمای عددی تکواژی نقشی است که در گروه اسمی دارای عدد به‏کار می‏رود. این مقاله به بررسی طبقه‏نماهای عددی در گونۀ دروی زبان تاتی اختصاص دارد. دو گروه اصلی طبقه‏نما در این گونه وجود دارد. طبقه‏نماهای عددی گروه‏بندی در گروه‏های اسمی شمارپذیر بر اساس ویژگی‏های معنایی اسم همچون انسان ‏بودن، جان‏دار بودن، شکل، ویژگی‏های فیزیکی و… عموماً به صورت اختیاری در کنار اعداد به‏ کار می‏روند. طبقه‏نماهای عددی کمّی در گروه‏های اسمی شمارناپذیر به عنوان واحد شمارش برای قابل اندازه‏گیری کردن این اسم‏ها در کنار اعداد به صورت اجباری به‏ کار می‏روند و بسیار متنوع هستند. طبقه‏نمای عددی گروه‏بندی gəla در گونۀ دروی با تمام اسم‏های شمارپذیر به‏کار می‏رود و جایگزین سایر طبقه‏نماهای عددی در گروه‏های اسمی شمارپذیر شده است.

 

کلیدواژه‏ها: طبقه‏نما، طبقه‏نمای عددی، زبان تاتی، گونۀ دروی