بررسی واژه‌بست‌های ضمیری گویش مزینانی

ابوالفضل مزینانی (دانش‌آموختۀ مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس)
عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا (عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس)
ارسلان گلفام (عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس)

 

چکیده‌: تحقیق حاضر به توصیف و تبیین ویژگی‌های واژنحوی واژه‌بست‌های ضمیری گویش مزینان، از توابع شهرستان سبزوار، می‌پردازد. طبق این بررسی، واژه‌بست‌های ضمیری گویش مزینانی در مجاورت بلافصل فعل ظاهر شده و برخلاف فارسی معیار به تکواژهای امر، نهی، و نفی و سازه‌های نحوی در نقش مفعول مستقیم و غیرمستقیم نیز می‌پیوندند. همچنین، این عناصر بدون استفاده از ادات نقش‏نما در نقش‌های نحوی غیرصریح مانند حالت‌های به‌ای، ازی، و برایی ظاهر می‌شوند. مضافاً، چگونگی اختصاص حالت دستوری در ساخت‌های دومفعولی گویش مزینانی در چارچوب فرضیۀ انشقاق پوستۀ فعلی بررسی و این نتیجه حاصل شد که به لحاظ تاریخی، حوزۀ عملکرد واژه‌بست‌های ضمیری، به نفع ساخت‏های اضافی، از حوزۀ بند و جمله به حوزۀ گروه فعلی کاهش یافته است.

 

کلیدواژه‏ها: گویش مزینانی، پی‌بست‌های ضمیری، میزبان، حالت، نظام واژه‌بستی.