زبان‌ها و گویش‌های ایرانی ـ شمارۀ ۵

 

 

 

زبان‌ها و گویش‌های ایرانی

فرهنگستان زبان و ادب فارسی

دورۀ جدید، شمارۀ پنجم، پیاپی ۵، شهریور ۱۳۹۴

فهرست مطالب و جلد مجله
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دستور زبان ایلامی هخامنشی؛ بخش دوم: درآمد؛ قید؛ عدد؛ حرف ندا؛ نحو
    سلمان علی‌یاری بابلقانی

۳-۲۴


چکیده

||

تمام‌متن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 یادگاری بر دیوار گارنی؛ بیتی فارسی به گویش تبریزی
    علی شهیدی

۲۵-۳۴


چکیده

||

تمام‌متن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


 حذف واکه و قلب واجی در تصریف فعل در گویش تاتی گیفان
    ندا هدایت

۳۵-۵۸چکیده

||

تمام‌متن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بررسی طبقه‌نماهای عددی در گونۀ دروی زبان تاتی
    راحله ایزدی‌فر

۵۹-۷۸


چکیده

||

تمام‌متن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


 بررسی واژه‌بست‌های ضمیری گویش مزینانی
    ابوالفضل مزینانی ـ عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا ـ ارسلان گلفام

۷۹-۱۰۲چکیده

||

تمام‌متن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


 ویژگی‌های مصدر در زبان‌های حاشیۀ خزر (تاتی، تالشی و گیلکی)
    جهاندوست سبزعلیپور

۱۰۳-۱۳۰چکیده

||

تمام‌متن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


 مقایسۀ زمان فعل فارسی معیار و تاجیکی
    حکمت ملک‌زاده

۱۳۱-۱۵۸چکیده

||

تمام‌متن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

داده‌های گویشی 

 فعل‌های پیشوندی در گویش تاتی رودبار
    علی علیزادۀ جوینی

۱۵۹-۱۷۲

     بارگیری

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 واژه‌ها و اصطلاحات برنج و برنج‌کاری در گویش گیلکی
    جهاندوست سبزعلیپور ـ رضا چراغی ـ رؤیا صفدری

۱۷۳-۲۰۴

     بارگیری

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 واژه‌ها و اصطلاحات مربوط به سنگ در زبان هورامی (گویش هورامان تخت)
    سیّد مهدی سجادی

۲۰۵-۲۱۶

     بارگیری

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقد و بررسی

 دستورفارسی ـ یهودی متقدم
    حامد نوروزی

۲۱۷-۲۲۸

     بارگیری

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تازه‌های نشر


دینکرد چهارم؛ فرهنگ گویش‌های جنوبی زبان تاجیکی؛ آبان‌یشت؛ بررسی دستوری و محتوایی گاه ۵۱، وهوخشثره‌گاه؛ رنج و گنج؛ فرهنگ ریشه‌شناسی فارسی؛ چندزبانگی و تاریخ علم، جلد ۱: آیین بودا در میان ایرانیان آسیای مرکزی؛ دستور ایرانی، جلد ۱: دستور ایرانی میانۀ غربی (پارتی و فارسی میانه)؛ یسنای پهلوی گاهان و هَپتنگهایْتی؛ درآمدی بر زبان اوستایی؛ کشمکش با دیوان ویدوداد پهلوی (آوانویسی، ترجمه، ترجمه، تعلیقات)؛ یادنامۀ یوخم شیندلر.

۲۲۹      بارگیری


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اخبار

 گزاویه ترامبلی (۱۹۷۱-۲۰۱۱)

۲۵۳

 نهمین همایش «زبان‌شناسی ایران»

۲۵۷

 ششمین همایش بین‌المللی «زبان‌شناسی ایرانی»

۲۵۸

 هشتمین همایش اروپایی «مطالعات ایرانی»

۲۶۰

 همایش سکه‌شناسی در آسیای مرکزی و خاورمیانه

۲۶۲

 کارگاه آموزشی «ثبت و ضبط زبان‌های ایرانی در معرض خطر»

۲۶۲

      بارگیری

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

راهنمای نگارش مقالات


     بارگیری


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Abstracts

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ