گرایش‌های نوین اصطلاح‌شناسی امروز

فرشید سمائی (عضو هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی)
 
چکیده:در این پژوهش، برخی از مهم‌ترین رویکرد‌های نوین اصطلاح‌شناسی و مفاهیم بنیادین هر یک از آنها را بررسی می‌کنیم. رویکرد‌های اصطلاح‌شناسی اجتماعی، اصطلاح‌شناسی متن‌بنیاد، اصطلاح‌شناسی ارتباطی و اصطلاح‌شناسی اجتماعی ‌ـ‌‌ شناختی را به‌تفصیل شرح می‌دهیم و رابطۀ آنها را با نظریۀ عمومی اصطلاح‌شناسی و اصول مکتب وین تبیین می‌کنیم. نگاه کلی در این چهارچوب، بررسی سیر تحول اصطلاح‌شناسی نظری و پژوهش‌های انتقادی مبتنی بر نیازهای عملی در این حوزه است که در نهایت به شکل‌گیری علم اصطلاح‌شناسی منجر شده است. رویکرد‌های نوین اصطلاح‌شناسی، در واقع واکنشی به جدال‌های چند دهۀ گذشتۀ اصطلاح‌شناسان و زبان‌شناسان و برنامه‌ریزان زبان برای تعیین مرزهای عملی و نظری این علم است.
 
کلیدواژه‌ها: نظریۀ عمومی اصطلاح‌شناسی، مکتب وین، اصطلاح‌شناسی اجتماعی، اصطلاح‌شناسی متن‌بنیاد، اصطلاح‌شناسی ارتباطی، اصطلاح‌شناسی اجتماعی‌ـ ‌شناختی