روش‌های واژه‌گزینی(مطالعۀ موردی واژه‌های مصوب کارگروه واژه‌گزینی حمل و نقل دریایی فرهنگستان)

روش‌های واژه‌گزینی
(مطالعۀ موردی واژه‌های مصوب کارگروه واژه‌گزینی حمل و نقل دریایی فرهنگستان)
 
عبدالعزیز تاتار (عضو هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی)
 
چکیده:کارگروه‌های واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی عموماً، برای واژه‌سازی، از سه روش کلیِ گرده‌برداری و واژه‌گزینی مفهومی و واژه‌گزینی نیمه‌مفهومی بهره می‌گیرند.هدف اصلی این مقاله پاسخ به این سؤال است که کارگروه واژه‌گزینی حمل و نقل دریایی، تاکنون، بیشتر از کدام یک از روش‌های مذکور استفاده کرده است. برای پاسخ به این پرسش، واژه‌های مصوب این کارگروه از این حیث بررسی و تقسیم‌بندی شده‌اند. نتایج بررسی آماری نشان می‌دهد که این کارگروه در واژه‌گزینی، به‌ترتیب، از روش گرده‌برداری، واژه‌گزینی نیمه‌مفهومی و واژه‌گزینی مفهومی استفاده کرده است. درعین‌حال، پس از بررسی آماری، تحلیل درون‌گروهی در مورد هر یک از روش‌های فوق صورت گرفته است.
 
کلید واژه‌ها:روش‌هایواژه‌‌گزینی، گرده‌برداری، واژه‌گزینی مفهومی، واژه‌گزینی نیمه‌مفهومی، شاخص‌های معناشناختی