گنج‌واژه: ابزاری مفید برای واژه‌گزینی

فرزانه سخایی (عضو هیئت علمی فرهنگستان زبان وادب فارسی)
 
چکیده:برای تأمین برخی نیازهای اطلاعاتی واژه‌گزینان در تعیین معادل‌ مناسب برای واژه‌های بیگانه، در اوایل دهۀ هفتاد، بانک اطلاعاتی‌ای به نام گنج‌واژه طراحی و تنظیم شد. این بانک تقریباً شامل شش‌میلیون پیشینه (record)، برگرفته از ۲۴۰۸ عنوان کتاب شامل فرهنگ‌ها و واژه‌نامه‌های تخصصی و عمومی و همچنین واژه‌نامه‌های انتهای کتاب‌های تخصصی ترجمه‌شده است. کاربران، با کمک گنج‌واژه، به‌آسانی می‌توانند به معادل‌هایی که تاکنون در منابع مختلف در برابر واژه‌های بیگانه آمده است دسترسی یابند. این برنامه پژوهشگران را تا حدودی در گردآوری اطلاعات مورد نیاز در تکمیل کاربرگه‌های واژه‌گزینی، یعنی شناسنامه و برگۀ هویت واژه‌ها‌، یاری رسانده است. در این مقاله سعی شده است خوانندگان تا حدودی با نحوۀ کار و امکانات و توانایی‌های این نرم‌افزار آشنا شوند.
 
کلیدواژه‌ها: فرهنگستان زبان و ادب فارسی، واژه‌گزینی، برابریابی، فرهنگ الکترونیکی، گنج‌واژه