فرهنگستان، میزبان رئیس و مدیران مؤسسۀ پژوهشی علوم و فنّاوری رنگ

 
کارگروه واژه‌گزینی مهندسی بسپار در هفتۀ گذشته میزبان رئیس و مدیران مؤسسۀ پژوهشی علوم و فنّاوری رنگ بود. در این دیدار خانم‌هادکتر زهرا رنجبر (رئیس مؤسسۀ پژوهشی علوم و فنّاوری رنگ)، دکتر مژگان حسین‌نژاد (عضو هیئت علمی پژوهشکدۀ مواد رنگزا و مدیر انتشارات مؤسسه)، دکتر شهره روحانی (عضو هیئت علمی پژوهشکدۀ مواد رنگزا و سردبیر نشریۀ مطالعات در دنیای رنگ)، و آقایان دکتر سعید باستانی (عضو هیئت علمی پژوهشکدۀ پوشش‌های سطح و فنّاوری‌های نوین)، دکتر علی جان‌نثاری (عضو هیئت علمی پژوهشکدۀ پوشش‌های سطح و فنّاوری‌های نوین)، دکتر فرهاد عامری (عضو هیئت علمی پژوهشکدۀ فیزیک رنگ و مدیر اجرایی نشریۀ علوم و فنّاوری رنگ) در فرهنگستان حضور یافتند.
    از اعضای کارگروه نیز آقایان دکتر علی عباسیان (عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد و رئیس کارگروه)، دکتر اسماعیل قاسمی (عضو هیئت علمی پژوهشگاه پلیمر)، دکتر محمد کریمی (عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر) و نمایندگان فرهنگستان، خانم‌ها مهنوش تهرانی و پروانه فخام‌زاده در این نشست حضور داشتند.
    مؤسسۀ پژوهشی علوم و فنّاوری رنگ از نهادهایی است که در نشریات و کتاب‌های خود از واژه‌های مصوّب فرهنگستان استفاده می‌کند. در این جلسه دربارۀ همکاری بیشتر مؤسسه با فرهنگستان گفت‌وگو شد. چاپ واژه‌های مصوّب مرتبط با حوزۀ علوم و فنّاوری رنگ در مؤسسه، برگزاری نشست‌های ویژۀ زبان فارسی علمی در مؤسسه و تشکیل کارگروه واژه‌گزینی چاپ از مسائل طرح‌شده بود که مقرر شد با موافقت مدیریت فرهنگستان، اقدام لازم صورت گیرد. همچنین، متخصصان حاضر خواستار همکاری فرهنگستان و شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری در فارسی‌سازی عنوان‌ها و سرفصل‌های درسی بودند.