۱۸ خرداد، ۱۳۹۵

دومین جلسۀ گروه مطالعات زبان و ادب فارسی در آسیای صغیر

[…]
۱۸ خرداد، ۱۳۹۵

فرهنگستان، میزبان استادان و اندیشمندان ترکیه

[…]
۱۸ خرداد، ۱۳۹۵

پژوهشگران گروه دانشنامۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره

[…]
۱۸ خرداد، ۱۳۹۵

اعضای هیئت علمی گروه دانشنامۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره

[…]
صفحه بعدی

صفحه بعدی