۴ شهریور، ۱۳۹۶

گروه واژه‌گزینى‌

[…]
۱ شهریور، ۱۳۹۶

خبرنامۀ گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی ـ شمارۀ ۳۶

[…]
۱ شهریور، ۱۳۹۶

برگزاری جلسۀ‌ کارگروه جایزۀ فرهنگستان به مطبوعات

[…]
۳۰ مرداد، ۱۳۹۶

ادبیات انقلاب اسلامی ـ شمارۀ ۳

[…]
۳۰ مرداد، ۱۳۹۶

تطبیق مجاهدت‌های رزمندگان بر سیر و سلوک و برخی مقامات عرفانی در شعر دفاع مقدّس

[…]
۳۰ مرداد، ۱۳۹۶

بازنمایی وقایع دفاع مقدّس در داستان‌های کودکان و نوجوانان با استفاده از ظرفیّت‌های داستان‌مصوّر (کمیک‌استریپ)

[…]
۳۰ مرداد، ۱۳۹۶

مفاهیم، نمادها و تلمیحات مشترک در اشعار شاعران انقلاب اسلامی با موضوع فلسطین

[…]
۳۰ مرداد، ۱۳۹۶

تحلیل عنصر زمان در رمان دوشنبه‎های آبی ماه

[…]
۳۰ مرداد، ۱۳۹۶

نمودهای گفتمانی طنز در شهر شفیعی کدکنی در مبارزه با استبداد پهلوی

[…]
۳۰ مرداد، ۱۳۹۶

طاووسِ بیدل‌زارِ شعر(ردّ پای طرز بیدل دهلوی در غزل احمد عزیزی)

[…]