۲۸ اردیبهشت، ۱۳۹۵

پنجاه و نهمین نشست ماهانه و رونمایی از ترجمۀ ترکی شاهنامه

[…]
۲۵ اردیبهشت، ۱۳۹۵

‌‌پنجاه و نهمین نشست ماهانۀ فرهنگستان برگزار می‌شود

[…]
۲۰ اردیبهشت، ۱۳۹۵

فرهنگستان، میزبان رئیس فرهنگستان زبان ترکیه

[…]
۲۰ اردیبهشت، ۱۳۹۵

دانشنامۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره ـ جلد چهارم

[…]
صفحه بعدی

صفحه بعدی