۳ مهر، ۱۳۹۲

نامۀ فرهنگستان ـ شمارۀ ۲۰

[…]
۳ مهر، ۱۳۹۲

فهرست مطالب و جلد مجلۀ نامۀ فرهنگستان ـ شمارۀ ۲۰

[…]
۲ مهر، ۱۳۹۲

دومین شمارۀ مجلۀ زبان‌های و گویش‌های ایرانی در وبگاه

[…]
۱ مهر، ۱۳۹۲

فهرست مطالب و جلد مجلۀ زبان‌ها و گویش‌های ایرانی ـ شمارۀ ۲

[…]
۱ مهر، ۱۳۹۲

زبان‌ها و گویش‌های ایرانی ـ شمارۀ ۲

[…]
۱ مهر، ۱۳۹۲

تحلیلی معنی‌شناختی از کاربرد نام حیوانات در ضرب‌المثل‌های گویش لار (با تکیه بر دلالت، موضوعیّت و کارکرد اجتماعی)

[…]
۱ مهر، ۱۳۹۲

مدیریت زمان در گویش خاوران

[…]
۱ مهر، ۱۳۹۲

توصیف و بررسی دستگاه فعل در گویش دلواری

[…]
۱ مهر، ۱۳۹۲

گویش روستای اردکول و متون کهن فارسی

[…]
۱ مهر، ۱۳۹۲

تمایز جنس مؤنث و مذکر در گویش تاتی خلخال

[…]