۱۲ اردیبهشت، ۱۳۹۵

زبان‌ها و گویش‌های ایرانی ـ شمارۀ ۵

[…]
۱۲ اردیبهشت، ۱۳۹۵

فهرست مطالب و جلد مجلۀ زبان‌ها و گویش‌های ایرانی ـ شمارۀ ۵

[…]
۱۲ اردیبهشت، ۱۳۹۵

مقایسۀ زمان فعل فارسی معیار و تاجیکی

[…]
۱۲ اردیبهشت، ۱۳۹۵

ویژگی‌های مصدر در زبان‌های حاشیۀ خزر (تاتی، تالشی و گیلکی)

[…]
صفحه بعدی

صفحه بعدی