۱۲ اردیبهشت، ۱۳۹۵

بررسی واژه‌بست‌های ضمیری گویش مزینانی

[…]
۱۲ اردیبهشت، ۱۳۹۵

بررسی طبقه‏نماهای عددی در گونۀ دروی زبان تاتی

[…]
۱۲ اردیبهشت، ۱۳۹۵

حذف واکه و قلب واجی در تصریف فعل در گویش تاتی گیفان

[…]
۱۲ اردیبهشت، ۱۳۹۵

یادگاری بر دیوار گارنی؛ بیتی فارسی به گویش تبریزی

[…]
صفحه بعدی

صفحه بعدی