۱۱ اردیبهشت، ۱۳۹۵

ادبیات تطبیقی ـ شمارۀ ۱۲

[…]
۱۱ اردیبهشت، ۱۳۹۵

سرگشتگی خیامی در شعر شاعران مصری انجمن آپولو

[…]
۱۱ اردیبهشت، ۱۳۹۵

بررسی تطبیقی ادب و بی‌ادبی در رمان طبقۀ هفتم غربی و فیلم بوی خوش زن

[…]
۱۱ اردیبهشت، ۱۳۹۵

بررسی تطبیقی رمانتیسم در شعر سهراب سپهری و ابوالقاسم الشابّی

[…]
صفحه بعدی

صفحه بعدی