۳۰ مرداد، ۱۳۹۶

نقش الگوها و پدیدارهای ذهنی در تکوین «روایت» خاطرات جنگ در سه خاطره‌نوشت‌ِ بابانظر، یکی از این روزها به بلوغ رسیدم،و چزّابه

[…]
۳۰ مرداد، ۱۳۹۶

فهرست مطالب و جلد مجلۀ ادبیات انقلاب اسلامی ـ شمارۀ ۳

[…]
۳۰ مرداد، ۱۳۹۶

ادبیات انقلاب اسلامی ـ شمارۀ ۳

[…]
۲۹ مرداد، ۱۳۹۶

هزار واژۀ ‘گردشگری و جهانگردی

[…]
۲۹ مرداد، ۱۳۹۶

مجموعه‌واژه‌های مهندسی خوردگی

[…]
۲۹ مرداد، ۱۳۹۶

جستجوگر واژه‌های مصوّب فرهنگستان، در وبگاه پژوهشگاه فرهنگ فارسی ـ تاجیکی

[…]
۲۸ مرداد، ۱۳۹۶

هزارواژۀ چهارزبانۀ پزشکی (روسی ـ تاجیکی ـ انگلیسی ـ فارسی)

[…]
۲۵ مرداد، ۱۳۹۶

آثار ایران‌شناسی در تاجیکستان منتشر شد

[…]
۱۸ مرداد، ۱۳۹۶

مجلۀ پیوند ـ شمارۀ ۲۸

[…]
۱۷ مرداد، ۱۳۹۶

توضیح فرهنگستان دربارۀ ربات تلگرامی واژه‌یاب

[…]