۱ اردیبهشت، ۱۳۹۵

بازنمایی نحوی مفعول مستقیم و غیرمستقیم در گویش دلواری

[…]
۱ اردیبهشت، ۱۳۹۵

بررسی فرایندهای واجی گویش راجی

[…]
۱ اردیبهشت، ۱۳۹۵

غزلی ملمّع از ناصرالدین خطیب شفعوی

[…]
۱ اردیبهشت، ۱۳۹۵

ارغنده یا آرغده؟ (تصحیح واژه‌ای در شاهنامه)

[…]
صفحه بعدی

صفحه بعدی