۲۸ اردیبهشت، ۱۳۹۲

همایش آموزش زبان فارسی و زبان‌شناسی

[…]
۲۴ اردیبهشت، ۱۳۹۲

اطلاعیۀ گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی

[…]
۲۴ اردیبهشت، ۱۳۹۲

چهارصدوبیست‌وسومین نشست شورا

[…]
۲۴ اردیبهشت، ۱۳۹۲

فهرست مطالب و جلد مجلۀ نامۀ فرهنگستان ـ شمارۀ ۷

[…]
۲۲ اردیبهشت، ۱۳۹۲

جشن بزرگداشت فردوسی و خیام

[…]
۲۲ اردیبهشت، ۱۳۹۲

نامۀ فرهنگستان ۸

[…]
۲۱ اردیبهشت، ۱۳۹۲

رونمایی از فرهنگ جامع زبان فارسی

[…]
۱۸ اردیبهشت، ۱۳۹۲

دیدار معاون وزیر امور خارجۀ تاجیکستان با رئیس فرهنگستان

[…]
۱۷ اردیبهشت، ۱۳۹۲

بیست‌وهفتمین نشست ماهانه

[…]
۱۷ اردیبهشت، ۱۳۹۲

فرهنگ جامع زبان فارسی ـ جلد ۱

[…]