۴ اردیبهشت، ۱۳۹۲

بررسی گونه‌های زبانی در استان آذربایجان غربی با روش فاصله‌سنجی گویشی

[…]
۴ اردیبهشت، ۱۳۹۲

واژه‌بست‌های ضمیری در گویش رایجی (آران و بیدگل)

[…]
۴ اردیبهشت، ۱۳۹۲

گویش کمزاری جزیرۀ لارک: آزمون ملاک‌های رده‌شناختی

[…]
۴ اردیبهشت، ۱۳۹۲

ریشه‌شناسی واژه‌هایی از گویش بختیاری

[…]
۴ اردیبهشت، ۱۳۹۲

فرایند شکل‌گیری پسوندهای مصدر و اسم مصدر در فارسی میانه

[…]
۴ اردیبهشت، ۱۳۹۲

پاپیروس‌های پهلوی: شناخت و پژوهش

[…]
۴ اردیبهشت، ۱۳۹۲

گورنوشتۀ پهلوی سنگ ‌زین (کازرون ۱۶)

[…]
۴ اردیبهشت، ۱۳۹۲

پهلویات: ۱-۴

[…]
۴ اردیبهشت، ۱۳۹۲

قصۀ پائوروه در آبان‌یشت

[…]
۴ اردیبهشت، ۱۳۹۲

ابیات شیرازی سعدی در مثلثات

[…]