۱۶ آبان، ۱۳۹۶

برگزاری نخستین کارگاه آموزشی زبان فارسی (در جایگاه زبان علم) با عنوان «کارسوق واژه‌گزینی»

[…]
۱۴ آبان، ۱۳۹۶

فهرست مطالب و جلد ویژه‌نامۀ شبه‌قاره ـ شمارۀ ۶

[…]
۱۴ آبان، ۱۳۹۶

خطابۀ ورودی استاد موسی اسوار در شورای فرهنگستان

[…]
۱۴ آبان، ۱۳۹۶

برگزیدگان جایزۀ فرهنگستان در جشنوارۀ مطبوعات

[…]
صفحه بعدی

صفحه بعدی