۲ اسفند، ۱۳۹۴

پسامدرنیسم ایدئولوژیک در رمان دفاع مقدّس (با تکیه بر رمان سرد سفید)

[…]
۲ اسفند، ۱۳۹۴

بازتاب عناصر اقلیمیِ جنوب در اشعار محسن پزشکیان

[…]
۲ اسفند، ۱۳۹۴

وجوه نوگرایی غزل معاصر تاجیکستان

[…]
۲ اسفند، ۱۳۹۴

تأثیر بیدل بر غزل شاعران نسل اوّل انقلاب اسلامی

[…]
صفحه بعدی

صفحه بعدی