۱ بهمن، ۱۳۹۱

تصویرشناسی به‌منزلۀ خوانش متون نثر معاصر فرانسه و فارسی

[…]
۱ بهمن، ۱۳۹۱

واحد وزن در شعر عربی و فارسی

[…]
۱ بهمن، ۱۳۹۱

ادبیات جهان: از اندیشه تا نظریه

[…]
۱ بهمن، ۱۳۹۱

داستان داش آکل: پاسخی به بینامتنیت و افق انتظار

[…]
۱ بهمن، ۱۳۹۱

ادبیات تطبیقی شمارهٔ ۳

[…]
۳۰ دی، ۱۳۹۱

راهبردهای مطالعه و یادگیری

[…]
۳۰ دی، ۱۳۹۱

بانک اطلاعاتی گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی

[…]
۲۷ دی، ۱۳۹۱

فهرست‌ها و جلد مجلهٔ ادبیات تطبیقی ـ شمارهٔ ۴

[…]
۲۷ دی، ۱۳۹۱

انتصاب دکتر انوشیروانی به سردبیری مجلهٔ ادبیات تطبیقی

[…]
۲۵ دی، ۱۳۹۱

ادبیات تطبیقی در کشورهای عرب‌زبان: تاریخچه و جریان‌های اصلی تا پایان دههٔ ۱۹۸۰

[…]