۲۵ دی، ۱۳۹۱

پیدایش و رشد ادبیات تطبیقی در اسپانیا

[…]
۲۵ دی، ۱۳۹۱

ادبیات و نقاشی: نقاشی‌های رمانتیک بلیک از حماسۀ میلتن

[…]
۲۵ دی، ۱۳۹۱

کلاسیسیسم الیوت و رمانتیسم وردزورت در متن اندیشهٔ نیمایی

[…]
۲۵ دی، ۱۳۹۱

اهدای دو مجموعه به کتابخانهٔ فرهنگستان

[…]
۲۵ دی، ۱۳۹۱

تطبیق مبانی کلاسیسیسم در فن شعر بوالو و ادبیات فارسی

[…]
۲۵ دی، ۱۳۹۱

کیخسرو در آیینهٔ ادبیات شرق و غرب

[…]
۲۴ دی، ۱۳۹۱

از اسطوره تا ادبیات: منطق داستان در گذار از باورهای شفاهی به متون ادبی مکتوب

[…]
۲۰ دی، ۱۳۹۱

ادبیات تطبیقی شمارهٔ ۴

[…]
۲۰ دی، ۱۳۹۱

گروه ادبیات تطبیقی در شبکهٔ جهانی گروه‌های ادبیات تطبیقی

[…]
۱۹ دی، ۱۳۹۱

دگرگونه‌اندیشی: پرس‌وجوی فلسفی در دبستان و دبیرستان

[…]