۱۹ دی، ۱۳۹۱

چهارصدوهفدهمین نشست شورا

[…]
۱۸ دی، ۱۳۹۱

گزارش سفر دکتر مهدی محقق به نجف اشرف

[…]
۱۷ دی، ۱۳۹۱

فعالیت‌های علمی و پژوهشی گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی

[…]
۱۷ دی، ۱۳۹۱

اهداف و وظایف گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی

[…]
۱۷ دی، ۱۳۹۱

کارگروه‌های تخصصی گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی

[…]
۱۷ دی، ۱۳۹۱

شورای علمی گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی

[…]
۱۷ دی، ۱۳۹۱

اعضای گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی

[…]
۱۷ دی، ۱۳۹۱

دکتر حسن ذوالفقاری

[…]
۱۲ دی، ۱۳۹۱

نشست فرهنگستان با سرگروه‌های زبان و ادبیات فارسی شهر تهران

[…]
۱۱ دی، ۱۳۹۱

انیس الخلوه و جلیس السلوه

[…]