۲۶ تیر، ۱۳۹۶

بررسی تطبیقی داستان «مردگان» جیمز جویس با فیلم اقتباسی پلۀ آخر علی مصفّا

[…]
۲۶ تیر، ۱۳۹۶

از شهر واقعی تا شهر تخیلی

[…]
۲۶ تیر، ۱۳۹۶

رویکرد تحلیلی‌ـ‌تطبیقی بر داستان «بهرام گور» در مرزبان‌نامه و فاکهه الخلفاء و مفاکهه الظرفاء

[…]
۲۶ تیر، ۱۳۹۶

هنجارگریزی معنایی در گسترۀ تصویرپردازی‌های شاعرانه در شعر معاصر ایران و عراق

[…]
۲۶ تیر، ۱۳۹۶

مصادیق خودشرق‌شناسی در ادبیّات تطبیقی ایران

[…]
۲۶ تیر، ۱۳۹۶

جستاری تطبیقی در نمایشنامه‌های مرگ یزدگرد بهرام بیضایی و اهل‌الکهف توفیق ‌الحکیم

[…]
۲۶ تیر، ۱۳۹۶

فهرست مطالب و جلد مجلۀ ادبیات تطبیقی ـ شمارۀ ۱۴

۲۶ تیر، ۱۳۹۶

ادبیات تطبیقی ـ شمارۀ ۱۴

[…]
۲۵ تیر، ۱۳۹۶

گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی و آموزش مربیان استان خوزستان

[…]
۲۰ تیر، ۱۳۹۶

انتشار ترجمۀ آلمانی شاهنامه

[…]