۱۱ تیر، ۱۳۹۱

مراسم پایان دورهٔ ویرایش دبیران خبرگزاری فارس

[…]
۱۱ تیر، ۱۳۹۱

مبانی نظری ادبیات تطبیقی (فارسی ـ عربی)

[…]
۱۱ تیر، ۱۳۹۱

از زردشت تا مانی

[…]
۶ تیر، ۱۳۹۱

چهارصدوهشتمین نشست شورا

[…]
۶ تیر، ۱۳۹۱

نشست علمی گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی

[…]
۳ تیر، ۱۳۹۱

آزمایشی

۳۰ خرداد، ۱۳۹۱

مجلهٔ فرخار ـ شمارهٔ ۶

[…]
۳۰ خرداد، ۱۳۹۱

از جیحون تا وَخش: گزارش سفر به ماوراءالنهر

[…]
۲۸ خرداد، ۱۳۹۱

تحقیق در کتاب المصادر ابوبکر بُستی

[…]
۲۸ خرداد، ۱۳۹۱

انشا و نویسندگی ـ شمارهٔ ۱۸

[…]