۱۲ بهمن، ۱۳۹۰

آغاز به کار گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی

[…]
۹ بهمن، ۱۳۹۰

گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی

[…]
۹ بهمن، ۱۳۹۰

گروه زبان و رایانه

[…]
۹ بهمن، ۱۳۹۰

گروه علمی برون‌مرزی

[…]
۸ بهمن، ۱۳۹۰

گزارش دکتر محمدجعفر یاحقی از سفر به سوئد

[…]
۸ بهمن، ۱۳۹۰

فصلنامهٔ بخارا ـ شمارهٔ ۸۳

[…]
۲۷ دی، ۱۳۹۰

همایش بین‌المللی گسترش زبان و ادبیات فارسی

[…]
۲۷ دی، ۱۳۹۰

بازدید میهمانان همایش گسترش زبان و ادبیات فارسی از فرهنگستان

[…]
۲۶ دی، ۱۳۹۰

خبرنامهٔ شمارهٔ ۲۷

[…]
۲۱ دی، ۱۳۹۰

نخستین جلسهٔ گروه علمی برون‌مرزی

[…]