۱ مهر، ۱۳۹۴

خبرنامۀ گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی ـ شمارۀ ۱۳

[…]
۳۰ شهریور، ۱۳۹۴

اولین دورۀ کارشناسی ارشد واژه‌گزینی و اصطلاح‌شناسی

[…]
۲۴ شهریور، ۱۳۹۴

موافقت فرهنگستان با تدریس دو واحد «زبان و ادبیات کردی»

[…]
۲۴ شهریور، ۱۳۹۴

پیام دکتر حدّاد عادل به همایش «بزرگداشت شاعر عارف بزرگ خراسان، قاسم انوار»

[…]
صفحه بعدی

صفحه بعدی