۲۱ شهریور، ۱۳۹۴

دکتر حدّاد عادل در نشست فرهنگی «دل تاجیک و ایرانی»

[…]
۲۱ شهریور، ۱۳۹۴

دیدار دکتر حدّاد عادل با رئیس و اعضای پژوهشگاه زبان و ادبیات رودکی

[…]
۲۱ شهریور، ۱۳۹۴

بازدید دکتر حدّاد عادل از کمیتۀ زبان و اصطلاحات تاجیکستان

[…]
۲۱ شهریور، ۱۳۹۴

نوگشایی پژوهشگاه فرهنگ فارسی ـ تاجیکی

[…]
صفحه بعدی

صفحه بعدی