۲۷ آذر، ۱۳۹۰

اولین جلسهٔ گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی

[…]
۲۶ آذر، ۱۳۹۰

باورها و تعبیرات مردمی در زبان یغنابی

[…]
۲۶ آذر، ۱۳۹۰

نمونهٔ ادبیات تاجیک

[…]
۲۳ آذر، ۱۳۹۰

تحول واحدها و سازمان ژانرهای لیریکی در نظم فارس و تاجیک

[…]
۲۳ آذر، ۱۳۹۰

مجموعهٔ فرهنگ واژگان

[…]
۲۲ آذر، ۱۳۹۰

سیصدونودوهفتمین نشست شورا

[…]
۲۱ آذر، ۱۳۹۰

تفاهم‌نامهٔ همکاری با فرهنگستان علوم اتریش

[…]
۲۰ آذر، ۱۳۹۰

بازدید دبیر سوم سفارت هند و پروفسور آذرمیدخت صفوی از گروه شبه‌قاره

[…]
۲۰ آذر، ۱۳۹۰

جامع‌التمثیل

[…]
۱۲ آذر، ۱۳۹۰

همایش «از بلخ تا قونیه»

[…]