۲۰ تیر، ۱۳۹۴

ادب‌نامۀ تطبیقی ـ شمارۀ ۱

[…]
۱۶ تیر، ۱۳۹۴

پنجاه و چهارمین نشست ماهانه

[…]
۹ تیر، ۱۳۹۴

تشکیل کارگروه واژه‌گزینی رایانه

[…]
۶ تیر، ۱۳۹۴

الگوهای ساخت واژه در زبان فارسی

[…]
صفحه بعدی

صفحه بعدی