۲۴ خرداد، ۱۳۹۶

بحثی در چیستیِ «اصطلاح» در قیاس با «واژه»

[…]
۲۴ خرداد، ۱۳۹۶

وام‌گیری واژگانی از منظر رده‌شناسی زبان

[…]
۲۳ خرداد، ۱۳۹۶

نخستین هم‌اندیشی ادبیات تطبیقی

[…]
۲۳ خرداد، ۱۳۹۶

زبان‌ها و گویش‌های ایرانی ـ شمارۀ ۶

[…]
۲۳ خرداد، ۱۳۹۶

فهرست مطالب و جلد مجلۀ مطالعات واژه‌گزینی ـ شمارۀ ۱

[…]
۲۳ خرداد، ۱۳۹۶

مطالعات واژه‌گزینی ـ شمارۀ ۱

[…]
۲۳ خرداد، ۱۳۹۶

بررسی رابطۀ خویشاوندی زبـان‏های ایـرانی با رویکرد زیست‏شناسی تکاملی

[…]
۲۳ خرداد، ۱۳۹۶

پسوندهای اشتقاقی اصلی بلوچی امروز (گویش مرکزی بلوچستان ایران)

[…]
۲۳ خرداد، ۱۳۹۶

دستگاه فعل در گویش گله‏داری

[…]
۲۱ خرداد، ۱۳۹۶

نقشۀ معنایی حروف اضافۀ ابزاری ـ همراهی درزبان‏های ایرانی

[…]