۱۲ بهمن، ۱۳۸۹

دکتر حسین بیک باغبان، میهمان فرهنگستان در سیصدوهشتادودومین نشست شورا

[…]
۹ بهمن، ۱۳۸۹

انتصاب رئیس دفتر ارتباط فرهنگستان با صدا و سیما

[…]
۹ بهمن، ۱۳۸۹

دانشنامهٔ سامانیان، برندهٔ جایزهٔ بنیاد منوچهر فرهنگی

[…]
۹ بهمن، ۱۳۸۹

اخلاق علایی

[…]
۹ بهمن، ۱۳۸۹

فصلنامهٔ بخارا ـ شمارهٔ ۷۷ و ۷۸

[…]
۳ بهمن، ۱۳۸۹

انتصاب نمایندهٔ فرهنگستان زبان و ادب فارسی در مراکز علمی و پژوهشی تاجیکستان

[…]
۲ بهمن، ۱۳۸۹

هفتمین مجمع بین‌المللی استادان زبان و ادبیات فارسی

[…]
۲۹ دی، ۱۳۸۹

انتصاب دکتر محمدجعفر یاحقی، به‌عنوان نمایندهٔ فرهنگستان در شورای برنامه‌ریزی و تألیف گروه زبان و ادبیات فارسی

[…]
۲۹ دی، ۱۳۸۹

توصیف دستوری گویش سرخه‌ای

[…]
۲۸ دی، ۱۳۸۹

سیصدوهشتادویکمین نشست شورا

[…]