۲۶ آبان، ۱۳۸۹

سیصدوهفتادوهشتمین نشست شورا

[…]
۲۳ آبان، ۱۳۸۹

موافقت فرهنگستان با تدریس دو واحد «گویش سمنانی» در دانشگاه‌های استان سمنان

[…]
۲۲ آبان، ۱۳۸۹

مخالفت مجلس با استفاده از نشان‌های تجاری خارجی توسط شرکت‌ها

[…]
۲۲ آبان، ۱۳۸۹

از این دوراهه منزل

[…]
۱۸ آبان، ۱۳۸۹

خبرنامهٔ شمارهٔ ۱۴

[…]
۱۷ آبان، ۱۳۸۹

گزارش شش‌ماههٔ نخست گروه‌ها و واحدهای فرهنگستان زبان و ادب فارسی در سال ۱۳۸۹

[…]
۱۶ آبان، ۱۳۸۹

همایش نقش سیبویه و شیوهٔ زبان‌شناختی وی در نزدیکی فرهنگ‌ها

[…]
۱۶ آبان، ۱۳۸۹

اساسنامهٔ بنیاد سعدی به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید

[…]
۱۶ آبان، ۱۳۸۹

شیوه‌های نقد نو بر ادبیات سنّتی پیاده می‌شود

[…]
۱۵ آبان، ۱۳۸۹

«نقره» در زبان‌های ایرانی و ادبیات فارسی

[…]