۱۲ اردیبهشت، ۱۳۸۹

دکتر علی‌محمد حق‌شناس درگذشت

[…]
۱۱ اردیبهشت، ۱۳۸۹

تأسیس گروه تصحیح متون

[…]
۱۱ اردیبهشت، ۱۳۸۹

دستور ۵

[…]
۸ اردیبهشت، ۱۳۸۹

سیصدوشصت‌ونهمین نشست شورا

[…]
۸ اردیبهشت، ۱۳۸۹

انتصاب دکتر حسن رضائی باغ‌بیدی به سمت مدیریت گروه زبان‌ها و گویش‌های ایرانی

[…]
۷ اردیبهشت، ۱۳۸۹

ممنوعیت استفاده از واژگان خارجی در نام فیلم‌های سینمایی

[…]
۴ اردیبهشت، ۱۳۸۹

وقایع‌نگاری خلیج فارس

[…]
۱ اردیبهشت، ۱۳۸۹

ارزش معیار الاشعار طوسی: نخستین سخنرانی ماهانهٔ فرهنگستان

[…]
۳۰ فروردین، ۱۳۸۹

جشن‌نامهٔ استاد عبدالمحمد آیتی

[…]
۲۸ فروردین، ۱۳۸۹

سازمان اداری خوارزمشاهیان

[…]