۸ مهر ۱۳۹۳

فهرست مطالب و جلد مجلۀ زبان‌ها و گویش‌های ایرانی ـ شمارۀ ۳

[…]
۸ مهر ۱۳۹۳

مجهول در کردی کلهری: دیدگاهی رده‌شناختی

[…]
۸ مهر ۱۳۹۳

بررسی صوری و معنایی تکرار

[…]
۸ مهر ۱۳۹۳

نقش پس‌اضافه‌ها در اعطای حالت

[…]

تازه‌های نشر

 

یادداشت ماه