۸ مهر، ۱۳۹۳

فهرست مطالب و جلد مجلۀ زبان‌ها و گویش‌های ایرانی ـ شمارۀ ۳

[…]
۸ مهر، ۱۳۹۳

مجهول در کردی کلهری: دیدگاهی رده‌شناختی

[…]
۸ مهر، ۱۳۹۳

بررسی صوری و معنایی تکرار

[…]
۸ مهر، ۱۳۹۳

نقش پس‌اضافه‌ها در اعطای حالت

[…]
صفحه بعدی

صفحه بعدی