۹ شهریور، ۱۳۹۳

ادبیات تطبیقی ـ شمارۀ ۸

[…]
۹ شهریور، ۱۳۹۳

تحلیل بینارشته‌ای شعر و سینما: بررسی تصویر قهرمان/ سرباز انگلیسی در شرق با رویکرد پسااستعماری

[…]
۹ شهریور، ۱۳۹۳

عزلتِ سانِت و صولتِ غزل: بررسی تطبیقی غزل در شعر فارسی و امریکایی

[…]
۹ شهریور، ۱۳۹۳

بررسی تطبیقی کارکرد ساختاریِ شگرفی در درخت انجیر معابدِ احمد محمود و عمارت هفت شیروانی ناتانیل هاثورن

[…]
صفحه بعدی

صفحه بعدی