۹ شهریور، ۱۳۹۳

حافظ از دو نگاه: رمانتیسم گوته و تعالی‌گرایی امرسن

[…]
۹ شهریور، ۱۳۹۳

نظریۀ پذیرش در نقد ادبی و ادبیات تطبیقی

[…]
۹ شهریور، ۱۳۹۳

گذر از قصه‌ای اسطوره‌ای به خوانشی فیلمیک؛ یک بررسی تطبیقی

[…]
۴ شهریور، ۱۳۹۳

نهمین گردهمایی بین‌المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

[…]
صفحه بعدی

صفحه بعدی