۳ خرداد، ۱۳۹۳

همایش سنجش علم، ارزشیابی و آسیب‌شناسی برون‌دادهای علمی

[…]
۳ خرداد، ۱۳۹۳

بزرگداشت دکتر موحد در دانشگاه تبریز

[…]
۳۰ اردیبهشت، ۱۳۹۳

چهارصدوسی‌وپنجمین نشست شورا

[…]
۲۹ اردیبهشت، ۱۳۹۳

دستور ـ شمارۀ ۹

[…]
صفحه بعدی

صفحه بعدی