۱۸ اردیبهشت، ۱۳۹۳

یادداشت تفاهم همکاری بین فرهنگستان زبان و ادب فارسی و فرهنگستان علوم اتریش

[…]
۱۷ اردیبهشت، ۱۳۹۳

راه‌اندازی دورۀ کارشناسی ارشد ادبیات تطبیقی

[…]
۱۷ اردیبهشت، ۱۳۹۳

نشست‌های فرهنگستان در سرای اهل قلم

[…]
۱۵ اردیبهشت، ۱۳۹۳

زبان فارسی افغانستان (دری)

[…]
صفحه بعدی

صفحه بعدی